Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Liens Art 

Art makes Sense

Algemene Voorwaarden

Praktijkruimte

De praktijkruimte biedt plaats aan maximaal 12 personen.

Individuele sessies en workshops worden ook op locatie aangeboden.

De praktijkruimte

Betalingsvoorwaarden

Betaling van een coach sessie dient na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij Liensart overgemaakt te zijn, tenzij anders overeengekomen.

Lesgeld voor een cursus/workshop dient uiterlijk een week voor aanvang van de cursus/workshop overgemaakt te worden op

NL67INGB 0004342862 tnv C de Moel, met vermelding van de cursus/workshop/sessie en je naam.

In overleg mag het bedrag bij aanvang van de workshop worden voldaan.

Wanneer een workshop niet doorgaat vanwege te weinig deelnemers, wordt het gehele bedrag teruggestort.

Annuleren

Wanneer je een coach sessie moet annuleren, kan dit kosteloos tot 24 uur van te voren. Na deze termijn ben ik genoodzaakt het bedrag van de coach sessie in rekening te brengen. Bij ziekte kan de afspraak in overleg worden verplaatst naar een later tijdstip.


Aansprakelijkheid

Liensart is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Liensart, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Liensart.


VT

Liensart is aangesloten bij Vereniging Tekentaal (VT), de beroepsvereniging voor Tekentaaldocenten, Tekencoaches en Tekentherapeuten.

Bij Vereniging Tekentaal worden eisen gesteld aan opleiding, werkervaring, bij- en nascholing, intervisie en supervisie. Regelmatig volg ik nascholing en trainingen om de kwaliteit van Liensartcte waarborgen.


BTW

Conform de belastingvoorschriften zijn trainingsactiviteiten vrijgesteld van BTW.

Coachingsactiviteiten en materialen van trainingen- en coaching worden gefactureerd met 21% BTW. (Aanpassingen en/of wijzigingen ten aanzien van BTW vanuit de overheid, worden per direct doorgevoerd).


Vergoeding

In sommige gevallen kan je een beroep doen op Persoons Gebonden Budget (PGB) of op je werkgever wanneer het werkgerelateerde problematiek betreft.


Overeenkomst

Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen Liensart en de cliënt/cursist.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Liensart laat adviseren en/of trainingen en coaching laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren. 

In de overeenkomst wordt minimaal vastgelegd;

naam van de opdrachtgever

omschrijving van de door Liensart uit te voeren werkzaamheden

data van uitvoering van de werkzaamheden

de betreffende bedragen en betalingscondities

De cursist/cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden door betaling van de factuur.

Doorverwijzen en samenwerken

Om mijn beroep op zorgvuldige en respectvolle wijze te kunnen uitoefenen, kan het kan zijn dat ik je doorverwijs naar een collega of andere hulpverlener indien jezelf aangeeft of ik inschat dat je andere steun nodig hebt.